Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Bieluczyk.
 • E-mail: ps27@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 742 01 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Samorządowe nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
 • Adres: ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 8A
  15-445 Białystok
 • E-mail: ps27@um.bialystok.pl
 • Telefon: 85 74 214 28

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Aby dostać się do budynku, należy pokonać przejść przez furtkę i pokonać pięć stopnie schodów w górę, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie i drzwi do holu głównego – otwierane ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 2. Nie ma podjazdu  od strony wejścia głównego,dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Przy pierwszych drzwiach wejściowych należy korzystać z dzwonka.
 4. Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego.
 5. Budynek składa się z 2 części: parter oraz piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
 6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 7. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Parking jest wzdłuż płotu na ulicy i  nie ma wydzielonego miejsca  dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status pasa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 11. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.