Deklaracja dostępności

Przedszkole Samorządowe nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Samorządowego nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego               w Białymstoku.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Samorządowe nr 27 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku
ul. Al. Piłsudskiego 8A
15 - 445 Białystok
tel. 85 74 214 28.
e-mail: ps27@um.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09 -12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • obrazy/zdjęcia dodane do treści strony nie posiadają tekstu alternatywnego pozwalającego zapoznać się z treścią obrazu,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Powody wyłączenia: 

 • część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-23.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Monika Bieluczyk, e-mail: ps27@um.bialystok.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 742 01 51.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby dostać się do budynku, należy pokonać przejść przez furtkę i pokonać pięć stopnie schodów w górę, a następnie drzwi wejściowe – otwierane ręcznie i drzwi do holu głównego – otwierane ręcznie. W jednostce nie ma obszarów kontroli.
 2. Nie ma podjazdu  od strony wejścia głównego,dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Przy pierwszych drzwiach wejściowych należy korzystać z dzwonka.
 4. Drzwi wejściowe umożliwiają wjazd osobom korzystającym z wózka inwalidzkiego.
 5. Budynek składa się z 2 części: parter oraz piętro. Aby dostać się na poziomy powyżej parteru, należy pokonać schody.
 6. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 7. W przedszkolu nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Parking jest wzdłuż płotu na ulicy i  nie ma wydzielonego miejsca  dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Warunkiem wejścia jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego status pasa asystującego, zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych oraz wyposażenie psa w uprząż psa asystującego.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 11. W placówce brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 


 

 W związku z obowiązkiem zamieszczenia na stronie internetowej placówki Rapotu o stanie zapewnienia dostępności podmioty publicznego,  przedszkole publikuje i przedstawia poniżej wymieniony Raport - stan w dniu 01.01.2021r.w formie dokumentu.

Raport.pdf