Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 im Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Białymstoku

na rok szkolny 2022/2023

Poranek w przedszkolu

06.30 - 6.45

6.45-8.30

 Przyjmowanie dzieci do przedszkola w danym dniu ;

Schodzenie się dzieci, zgodnie z procedurą z procedurą bezpieczeństwa Przedszkola PS27

07.00 - 08.15

*kontakty - rozmowy okolicznościowe i indywidualne  oraz wynikające z potrzeb dzieci

* swobodne zabawy dzieci

 * praca bieżąca  z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu określonych treści programowych , wykonywanie zadań indywidualnych

*zabawy  i gry stolikowe w małych grupach

* rozmowy tematyczne dnia z dziećmi 

* prace o charakterze obserwacyjnym

08.15- 08.30

 Ćwiczenia poranne w grupach starszych i zabawy ruchowe w grupach młodszych

Przygotowanie do śniadania
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

08.30 - 09.00


       9.00 -11.30

   Śniadanie


Zintegrowana działalność edukacyjna  zgodna z podstawą programową

9.00 - 09.20 

grupy młodsze

09.00 - 10.30

grupy starsze

* zajęcia i zabawy edukacyjne
* zajęcia umuzykalniające

*zajęcia dydaktyczne
* zajęcia umuzykalniające

 09.20 - 11.00

 

* naturalna nauka języka nowożytnego -angielskiego w grupie I i II, zgodnie z planem organizacji pracy grupy

* nauka języka nowożytnego -angielskiego w grupie V, zgodnie z planem organizacji pracy przedszkola 2x1 w tygodniu

 *zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci  , czynności porządkowe

    10.30-  11.30

 

 

 

11.00-11.30

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
• zabawy organizowane i swobodne
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
• obserwacje przyrodnicze
• prace w ogrodzie

lub   zabawy w sali przedszkolnej  ( w przypadku złych warunków atmosferycznych )

11.30 - 12.00

 Przygotowanie do obiadu, obiad

12.00- 12.15

Czynności samoobsługowe i higieniczne ;

Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku w grupach młodszych.

POOBIEDNI CZAS W PRZEDSZKOLU

 12.15 - 14.00     grupy młodsze

 

12.00 - 12.30

 

  

       12.00-14.00

    grupy starsze

 

 

 


  14.00-14.15

• odpoczynek poobiedni  z bajką i muzyką ,  grupa II - pierwsze półrocze roku szkolnego

 

• nauka języka nowożytnego -angielskiego w grupie III, IV  –w każdy wtorek i czwartek tygodnia

  • kwadrans z książką

 •  religia w grupach starszych, zgodnie z harmonogramem zajęć
 •  realizacja zajęć innowacji pedagogicznych i projektów  , zgodnie z planem  innowacji i projektów                                                                              
 •  zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe dzieci
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
• praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych


  Podwieczorek w grupach starszych

 

14.00 - 14.50

 

 

 

Grupy młodsze:

 *przygotowanie do podwieczorku:

• czynności samoobsługowe i higieniczne

 • zabawa ruchowa po odpoczynku

 * podwieczorek w grupach młodszych

                14.15-17.00        

 

 

 

 

 

 

 Kontynuacja działań edukacyjnych:

• zabawy i gry dydaktyczne, gry stolikowe

• praca  indywidualna z dziećmi

• ćwiczenia i zabawy relaksacyjne oraz utrwalające wiadomości z zajęć  edukacyjnych    

• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

• zabawy dowolne według zainteresowań

 


Pożegnanie dnia w przedszkolu

 

Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola.           Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

*w okresie trwania zachorowań na COVID-19, w rozkładzie dnia przedszkola i grup  zostają uwzględnione obowiązujące procedury i wytyczne GIS , MEN i prezydenta Miasta Białegostoku.

Białystok , dn.01.09.2020r.