PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU 

 Ramowy rozkład dnia

w Przedszkolu Samorządowym Nr 27

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku

Powitanie dnia w przedszkolu

06.30 - 07.30

Schodzenie się dzieci, kontakty - rozmowy okolicznościowe i indywidualne zaplanowane oraz wynikające z potrzeb dzieci

Własna aktywność dzieci,

•swobodne zabawy dzieci wybraną zabawką , zabawy  i gry przy stolikach

•zabawy w kącikach zainteresowań,

Czynności porządkowo – gospodarcze

Realizacja podstawy programowej

07.30 - 08.30

• zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań i przy stolikach
• wykonywanie zadań indywidualnych

 • rozmowy tematyczne w małych zespołach dziecięcych
• prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym i stymulacyjnym 

• pomoc w przygotowaniu do zajęć, czynności porządkowo - gospodarcze

• ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe

08.30 - 08.40

Przygotowanie do śniadania
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

08.40 - 09.00

 Śniadanie

  09.00 - 09.20

grupy młodsze

09.00 - 10.20

grupy starsze

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową:
• zajęcia i zabawy edukacyjne
• zajęcia umuzykalniające

opracowane według programu wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny

• religia w grupach starszych, zgodnie z harmonogramem zajęć

  09.20 - 10.20 -

 

    10.00-10.20 -

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci w grupach młodszych , czynności porządkowe

Zajęcia ruchowe i  usprawniające czynności umysłowe z elementami kinezjologii edukacyjnej w grupach starszych

   10.20-  11.20

 

 

 

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
• zabawy organizowane i swobodne
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
• obserwacje przyrodnicze
• prace w ogrodzie

lub zabawy w sali przedszkolnej ( w przypadku niepogody)

11.20 - 11.30

 Przygotowanie do obiadu
• czynności porządkowe - higieniczne.

11.30 - 12.00

  Obiad

     12.00-12.30

Czynności samoobsługowe i higieniczne –mycie zębów ,

Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku w grupach młodszych

  Zabawy swobodne dzieci ,czynności porządkowe -grupy starsze

Poobiedni relaks w przedszkolu

   12.30 - 14.00

 

 

   12.30 - 13.45

 

 

 

 

 

 Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni
• kwadrans na bajkę

Grupy starsze:
• relaksacja przy muzyce, kwadrans na bajkę
• ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
• zajęcia dodatkowe niepłatne , koła zainteresowań
• zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
• zabawy w kącikach zainteresowań i  zabawy tematyczne
• zabawy w terenie

13.45- 14.00

 

14.00 - 14.50

 

 

 

 

Grupy starsze:

Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek w grupach starszych

Grupy młodsze:

Przygotowanie do podwieczorku

• czynności samoobsługowe i higieniczne

 • zabawa ruchowa

 Podwieczorek w grupach młodszych

14.00- 16.00         grupy starsze

 

 

14.50 - 16.00 grupy młodsze

 

 

 Kontynuacja działalności edukacyjnej:

• zajęcia dodatkowe , język angielski w grupach zgodnie z grafikiem zajęć na dany rok

• praca wyrównawcza, indywidualna z dziećmi
• zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
• zabawy dowolne według zainteresowań
• zajęcia w małych zespołach
• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

Pożegnanie dnia w przedszkolu

16.00 - 17.30

Własna aktywność dzieci
• zabawy dowolne w sali lub na powietrzu

     
 

    

 Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej
W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:
• co, najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą    bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
• co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
• jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
• pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np: czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)
Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

 

Białystok , 01.09.2014r

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1730

Projekt graficzny: Magdalena Załuska