PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 27 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego W BIAŁYMSTOKU 

 Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Samorządowym Nr 27 im Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Białymstoku

Poranek w przedszkolu

06.30 - 07.00

Schodzenie się dzieci:

*kontakty - rozmowy okolicznościowe i indywidualne  oraz wynikające z potrzeb dzieci

* swobodne zabawy dzieci

07.00 - 08.15

 * praca bieżąca  z dziećmi mającymi trudności w opanowaniu określonych treści programowych , wykonywanie zadań indywidualnych

*zabawy  i gry stolikowe w małych grupach

* rozmowy tematyczne dnia z dziećmi 

* prace o charakterze obserwacyjnym

08.15- 08.30

 Ćwiczenia poranne w grupach starszych i zabawy ruchowe w grupach młodszych

Przygotowanie do śniadania
• zabiegi higieniczne, czynności porządkowe

08.30 - 09.00


       9.00 -11.30

   Śniadanie


Zintegrowana działalność edukacyjna  zgodna z podstawą programową

9.00 - 09.20 

grupy młodsze

09.00 - 10.30

grupy starsze

* zajęcia i zabawy edukacyjne
* zajęcia umuzykalniające- rytmika

*zajęcia dydaktyczne
* zajęcia umuzykalniające- rytmika

  09.20 - 11.00

grupach młodszych

* naturalna nauka języka nowożytnego -angielskiego w grupie I,II i III, zgodnie z planem organizacji pracy przedszkola- poniedziałki i czwartki

 *zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci  , czynności porządkowe

   10.30-  11.20

 

 

 

Spacery, wycieczki oraz pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
• zabawy organizowane i swobodne
• gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka
• obserwacje przyrodnicze
• prace w ogrodzie

lub   zabawy w sali przedszkolnej  ( w przypadku złych warunków atmosferycznych )

11.20 - 12.00

 Przygotowanie do obiadu, obiad

12.00- 12.15

Czynności samoobsługowe i higieniczne –mycie zębów ,

Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku w grupach młodszych.

POOBIEDNI CZAS W PRZEDSZKOLU

   12.15 - 14.00     grupy młodsze

   12.00 - 14.00 grupy starsze

 

 

 

 

 


  14.00-14.15

• odpoczynek poobiedni  z bajką i muzyką

 • kwadrans z książką

•  język angielski i  religia w grupach starszych, zgodnie z harmonogramem zajęć
•  realizacja zajęć innowacji pedagogicznych , zgodnie z planem  innowacji                                                                                   
• zajęcia w kołach zainteresowań i zajęcia dodatkowe
• pobyt w ogrodzie przedszkolnym, w tym zabawy zorganizowane i swobodne na powietrzu
• praca wyrównawcza z dziećmi o trudnościach edukacyjnych


  Podwieczorek w grupach starszych

 

14.00 - 14.50

 

 

 

Grupy młodsze:

 *przygotowanie do podwieczorku:

• czynności samoobsługowe i higieniczne

 • zabawa ruchowa po odpoczynku

 * podwieczorek w grupach młodszych

                14.15-17.00        

 

 

 

 

 

 

 Kontynuacja działań edukacyjnych:

• zabawy i gry dydaktyczne, gry stolikowe

• praca  indywidualna z dziećmi

• ćwiczenia i zabawy relaksacyjne oraz utrwalające wiadomości z zajęć  edukacyjnych    

• omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

• zabawy dowolne według zainteresowań

 


Pożegnanie dnia w przedszkolu

 

Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola.           Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

 

Białystok , 01.09.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

logo Rozśpiewany Białystok
logo Spiewająca Polska

"Szczęśliwe jest dziecko, które odnajduje na każdym etapie wychowawcę zdolnego do udzielenia mu pomocy w stopniowym zdobywaniu sił i zapału koniecznych do wypełnienia jego ludzkiego przeznaczenia." - M. Debesse   
Przedszkole Samorządowe nr 27 - Aleja Józefa Piłsudskiego 8A, 15-445 Białystok   tel: 85 742 01 51, fax: 85 742 74 29;   pn-pt. 630-1700

Projekt graficzny: Magdalena Załuska